,

OCHRANA KATALYZÁTORA

21284
Kód produktu21284
Odstraňuje usadeniny ako je olej a častice zo spáleného paliva a znižuje emisie. Zaisťuje optimálnu prevádzku lambda sondy. Čistí vstrekovacie zariadenie a spaľovacie komory. Zabraňuje poškodeniu a predčasnému ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Odstraňuje usadeniny ako je olej a častice zo spáleného paliva a znižuje emisie. Zaisťuje optimálnu prevádzku lambda sondy. Čistí vstrekovacie zariadenie a spaľovacie komory. Zabraňuje poškodeniu a predčasnému zlyhaniu katalyzátora a tiež lambda sondy. Zvyšuje využitie paliva obnovením správneho pomeru vzduchu a paliva.

Pre všetky benzínové motory s katalyzátorom a filtrom pevných častíc pre benzínové motory GPF (Gasoline Particulate Filter). Špeciálne vhodné pre mestské vozidlá.
300 ml
Katalysatorschutz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie