,

OCHRANA BENZINOVÉHO SYSTÉMU

2955
Kód produktu2955
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Na stiahnutieParametre