,

ČISTIČ PRIAMEHO VSTREKOVANIA

21377
Kód produktu21377
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pondelok 27.9.
H302 - Škodlivý po požití.H315 - Dráždi kožu.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo
120 ml obsahu dózy je určené pre 30 – 50 litrov benzínu. Pre ideálny účinok pridávať do benzínu aspoň každých 5.000 km. K zmiešaniu s benzínom dôjde samovoľne. OEM doporučenia sa môžu od štandardného dávkovania líšiť. Dodržať pokyny výrobcu!
120 ml
DFI Cleaner
Objem120 ml
Originálny názovDFI Cleaner
VýrobcaLIQUI MOLY GmbH
Materiál balení výrobkuFE
Slovo - nebezpečíTrue
PoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutieParametre