,

ANTIBAKTERIÁLNA PRÍSADA DO NAFTY

21319
Kód produktu21319
Prostriedok obsahuje vysoko účinné biocidné látky s širokým spektrom účinku proti baktériám, kvasinkám a plesniam. Biocidný prípravok používajte bezpečným zpôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte návod na p...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H302 - Škodlivý po požití.H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH044 - Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prostriedok obsahuje vysoko účinné biocidné látky s širokým spektrom účinku proti baktériám, kvasinkám a plesniam.
Biocidný prípravok používajte bezpečným zpôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte návod na použitie a informáciu o výrobku.

Pro preventivní použití u dlouho stojících nebo málo používaných dieselových motorů vozidel a strojů, jako jsou např. stavební stroje, užitková vozidla, obytná vozidla, osobní vozidla a také u skladových nádrží. Rovněž vhodné pro dezinfekci již napadených nádrží.

60 l
Anti-Bakterien-Diesel-Additiv
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie